0

Cistella

0,00 €

No teniu articles a la cistella de la compra.

Subtotal: 0,00 €

Condicions Generals

Les presents Condicions Generals (a partir d'ara, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web www.xwin.es (a partir d'ara "lloc web"), titularitat de BCNXWIN S.L. (a partir d'ara "www.xwin.es"), i les condicions de compra de productes i contractació de serveis que s'ofereixen a través del lloc web.

www.xwin.es és una web de comercialització de productes i serveis que ofereix BCNXWIN S.L. amb domicili fiscal a C/Tarragona nº 157 4ª planta Barcelona (Barcelona).

Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'usuari consenteix a inscriure's com a client en aquest lloc web, i les seves dades pasaran a formar part dels fitxers de bases de dades www.xwin.es. El tractament d'aquests fitxers serà conforme al previst a la Política de Protecció de dades de Caràcter Personal.

www.xwin.es proporciona informació sobre productes i serveis, propis de www.xwin.es, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició i contractació a través del lloc web. Les persones que pretenen adquirir o contractar productes o serveis han de tenir la condició de "client", la qual s'adquireix completant el formulari de registre, acceptant les presents Condicions Generals i la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seguint els passos que www.xwin.es es pot comunicar posteriorment per correu electrònic.

Les presents Condicions Generals són les úniques condicions aplicables a l'ús del lloc web, i a la contractació de productes o serveis a través del mateix, i en substitueixen qualsevol altre, tret de previ acord i per escrit entre www.xwin.es i el client. En conseqüència, el client o usuari (qualsevol persona física o jurídica que no tingui la condició de client) que accedeixi al lloc web i/o realitzi la contractació de productes i serveis a través del lloc web accepta sotmetre's i queden vinculats per les Condicions Generals tal com es troben redactades en el moment en què s'accedeix al lloc web.

Tot Client o usuari que accedeixi al lloc web ha de ser major de 18 anys amb capacitat legal suficient per a contractar.

www.xwin.es opera exclusivament a través del lloc web per al territori español de la península ibèrica, illes balears, illes canàries, ceuta i melilla. Únicament es realitzen enviaments a aquests territoris.

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES I SERVEIS

Les descripicions dels productes i serveis oferits en el lloc web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors.

Les fotografies, representacions gràfiques o iconografies i videos relatius a productes i serveis oferits, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web tenen com a funció aportar la major informació possible al client. No obstant, el client ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu, i per tant, no tenen caràcter exhaustiu.

En cas de que per circunstàncies de força major, el producte o servei no estigui disponible després d'haver formalitzat la compra, www.xwin.es informarà al client, per telèfon o correu electrònic, perquè pugui escollir entre l'anul·lació parcial de la comanda, la substitució per un article d'iguals o similars característiques o la espera per servir la comanda quan hi tornin haver existències.

PREUS DELS PRODUCTES I SERVEIS

Els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web inclouen IVA i qualsevol altre impost aplicable. En compres realitzades amb destí a les Illes Canàries i fora del territori espanyol, es mostren els preus sense IVA en el moment que l'usuari o client s'identifiqui com a resident en aquests territoris, i es facturen sense IVA.

Aquests preus no inclouen les despeses d'enviament dels productes que es detallan a l'apartat "despeses d'enviament" i que han de ser acceptats pel client en el moment de la sol·licitud de la comanda mitjançant un formulari de comanda.

www.xwin.es es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís, en qualsevol moment. Els productes i serveis es facturaran al preu en vigor en el moment de registrar la sol·licitud o comanda, tret d'un error tipogràfic evident.

 PROCEDIMENT DE COMPRA, CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I FORMALITZACIÓ DE COMANDES

La compra de productes i la contractació de serveis per part del Client es realitzaran a través del lloc web, seguint el procediment establert en la secció "Formulari de comanda".

www.xwin.es enviarà al correu electrònic del Client, en el termini de 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda i tret d'imposició tècnia, un correu electrònic acusant rebuts de la recepció de la sol·licitud de compra.

La comanda de productes o serveis, i per tant, el contracte de venta, s'entendrà com a formalitzat i perfeccionat en el moment de la recepció del pagament del preu per part de www.xwin.es

PAGAMENT DELS PRODUCTES I SERVEIS

El pagament del preu i de les despeses d'enviament dels productes i serveis adquirits a través del lloc web es podrà realitzar amb les següents modalitats:

- Paypal: el client podrà realitzar el pagament a travès de la plataforma Paypal, acceptant els termes i condicions de les dues parts.

- Targeta de crèdit: el client pot realitzar el pagament a través de la passarel·la, utilizant una targeta emesa per una entitat financera espanyola, o entitat o sucursal filial d'una entitat financera extranjera amb establiment a Espanya. www.xwin.es no es responsabilitza dels canvis que pugui fer BANKINTER al respecta del tipus de targetes de crèdit o dèbit acceptades, ni es responsabilitza del funcionament o operativitat de la passarel·la de pagament, que serà sempre responsabilitat de l'entitat propietària de la mateixa.

L'entitat financera utilitza una passarel·la de pagament Segura, que garanteix la màxima seguretat respecte a les seves dades o les dades de la targeta o la operació realitzada a través de la seva plataforma. 

El Cliente haurà de comunicar a www.xwin.es, mitjançant correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per compres en el lloc web, en el menor període de temps possible, perquè www.xwin.es pugui realitzar les gestions que consideri convenients. 

Per altra banda, www.xwin.es manifesta que en cap cas tenen accès ni guarda dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilizat pel Client. Únicament les entitats processadores del pagament tenen accés a aquestes dades per la correcte gestió dels cobraments.

CANCELACIÓ INSTAL·LACIÓ I AMPLIACIÓ DE COMANDES

El Client podrà cancel·lar una comanda en la seva totalitat, sempre que els productes no hagin set emcara posats a disposició de l'empresa de missatgeria, o els serveis no hagin set posats a disposició del Cliente. En cas de que el Client ja hagués efectuat el pagament, l'import corresponent es tornarà íntegrament a través del mateix mètode de pagament utilizat per realitzar la comanda, en el termini més breu possible. 

El client podrà cancel·lar parcialment una comanda, és a dir, eliminar algun dels artícles demanats inicialment, sempre que els productes no hagin set encara posats a disposició de la empresa de missatgeria, o els serveis no hagin set posats a disposició del client. En cas que el Client ja hagués efectuat el pagament, l'import corresponent als artícles cancel·lats es tornarien a través d'un cupó de descompte a utilitzar en pròximes compres, que serà enviat al client per correu electrònic en el termini més breu possible i apareixerà a "el meu compte" del client.

El Client podrà canviar artícles de la seva comanda iniical, o ampliar-lo afegint nous artícles. Aquest procés es durà a terme per www.xwin.es a petició del client. En la mesura del possible, www.xwin.es gestionarà directament el canvi o ampliació. Quan això no sigui possible, es requerirà al client perquè formalitzi una nova comanda, procedint a anul·lar la comanda inicial.

 ENTREGA DE LES COMANDES

Lloc d'entrega

www.xwin.es es compromet a entregar el producte en perfecte estat a la direcció indicada pel Client. La direcció que indiqui el client ha de ser una direcció en la que pugui realitzar l'entrega dins de l'horario laboral habitual. 

Si en el moment de l'entrega del producte a la direcció indicada, el Client es trobarà absent, el transportista, a criteri personal, deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega, o bé es posarà en contacte telefónicament amb el Client. Si passats 7 días hàbils el Client no s'hagués posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data d'entrega, els productes es poden tornar a www.xwin.es i el client haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades.

www.xwin.es no es fa responsable dels errors o perjudicis causats a la entrega quan la direcció d'entrega introduïda pel client no s'ajusti al lloc d'entrega desitjat.

Quedarà a criteri del transportista l'establiment de les normes per la entrega de la comanda, que podran ser entre d'altres, la firma d'un albarà d'entrega, la exhibició d'un document identificatiu o la simple idenfitificació, amb noms i cognoms i número de DNI, de la persona que recull el paquet.  

Termini d'entrega 

El termini màxim per la preparació de comandes, i tret que es produeixin circumstàncies de força major, és de dos dies laborables.

www.xwin.es informarà al Client, mitjançant l'enviament de correu electrònic, la data de sortida dels productes dels seus magatzems. En el termini de dos dies laborables des de la data, el producte serà entregat a la direcció indicada pel client, tret de circumstàncies de força major relacionades amb el transportista.

www.xwin.es no es responsabilitzarà, en cap cas, de retards o errors produïts pel transportista. En cas d'incidències, el client podrà efectuar la seva reclamació directament a l'empresa transportista.

La entrega es considerarà efectuada a partir del moment en què el producte hagi estat posat a disposició del client en el lloc indicat.

 

Deteriorament o trencament de productes durant el transport

www.xwin.es embalarà els productes com consideri oportú per tenir el producte en les óptimes condicions d'entrega. No obstant, www.xwin.es no es responsabilitzarà de possibles ruptures o deterioraments de productes fràgils que puguin ocòrrer durant el transport, que en tot cas, serà responsabilitat del client.

 

GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

Els productes disposen de la garantia legal per defectes de fabricació. La garantia oferida és la que s'especifica en cada cas el proveïdor o fabricant, i la duració i forma d'exercici d'aquestes garanties es detallen clàrament als embalatges i/o manuals o instruccions de cada un dels articles.

En tot cas, la garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes. Queden exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel Client o qualsevol altre persona que no sigui autoritzada pel fabricant o proveïdor.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del certificat de garantia junt amb la factura de compra.

El client pot exercir la garantia d'un producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum. En cas de dubte, el client pot posar-se en contacte amb www.xwin.es, per rebre ajuda sobre els passos a seguir i la informació necessària per la presentació de les reclamacions pertinents.


RESPONSABILITAT www.xwin.es

Sense prejudici en la normativa aplicable, la responsabilitat de www.xwin.es en relació amb els productes i serveis adquirits a través del lloc web estarà limitada al preu d'adquisició d'aquests productes o serveis.

www.xwin.es no assumeix cap responsabilitat derivida, a títol enunciatiu però no limitatiu: 

- De la utilització que clients i usuaris puguin fer dels materials del lloc web o webs d'enllaç.

- Dels danys o prejudicis causats als usuaris i clients com a conseqüència del mal funcionament de l'accés al lloc web o a qualsevol del seus apartats o funcionalitats, i en general, els errors o problemes que puguin generarse en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa facilitin al client o usuari.

- Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els clients o usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en el lloc web.

- De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos al lloc web.

- D'errors o retards en l'accés del lloc web, en la recepció d'e-mails relatius a les comandes efectuades, o qualsevol anomalia de caracter tècnic quan aquestes s'originin per problemes a internet, casos fortuïts o causes de força major, i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de www.xwin.es.

- Dels errors o danys produïts al lloc web per ús indegut o mala fe de l'usuari o client.

- De la no operativitat o problemes en la direcció de correu electrònic facilitada pel client per l'enviament de comunicacions relacionades amb les seves comandes.

 

ANUL·LACIÓ PARCIAL

En cas de que qualsevol clàusula de les presents condicions generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpreteran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes condicions generals. 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

www.xwin.es es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les condicions generals i la política de protecció de dades personals, i per això, els clients i usuaris han de llegir atentament aquestes condicions generals cada vegada que accedeixin al lloc web. La acceptació d'aquestes condicions generals és un pas previ i indispensable per la contractació de qualsevol producte o servei del lloc web. 

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per qualsevol incidència, reclamació o exercici del seus drets, l'usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció hola@xwin.es.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions de contractació es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la Llei espanyola en matèria de contractació electrònica; principalment per la llei 34/2002, d'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, llei general per la defensa dels drets dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries aprovada pel reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, llei 22/2010 de 20 de juliol del codi de consum de catalunya; llei 7/1998 de 13 d'Abril de condicions generals de la contractació.